loading

How long should I run my pool pump each day?

MS9yUzVSQllaejZnQ0tXdTJMZDc3R2RBczdqclVMbDZNUXlvUWpacUtkeE1xZFZ4VjFsS09RaklRNFNwbGEwNTQ5bEI2cmdSS1FpKzFrTEJWbEhXNTJRUmQ5QTJtcjEwd2xwQXJ3d0hXZ3F5aFQvNFNhRmVHNFR0RGk1L0FSWXJvZWhLWlRsUnNjc0I5QXJjY2xKOUFRc0hOVS9UbUhUQWJDSGk2T09zNmhHOU41cjhYOVlzWWMvUGNQSnYzc1ZZcVF2VHB0UHNvTXNpbzdhbU1QeklFNHowS3ZUVGdVOFFYNlVvYnhVVXJacUFVS1pDalNYUGNZNWZrQTlBUkk1bHJIYjNldURaZ21vREk0bmY1clEvdkpYM0J2aDhzK3VHbjVmMjJTYTJTd29KbE5nRGo4TU5KeVc3dVU3WjMzWHF2UUVFNUxjYi9Wam9qY0FVaTZOMEJ0ZGYyaFhZN2tMVXJ6QVBhN2tFNXZYaXlYYyttQ09CaE4zcEMwU2VIanF3QzlGM1NaK3VoNGo2OEtYeThLL05FcThGUDlibHFsUnkxSFlXd0tCYVY1MjAzSWxZdXFLZVY1N2oxbGsyUWVaZ3hJOVphTlFTeVpHbXpUWEp3dnlEK1E9PQ==